مقایسه نتایج چوپرا با دو روش پیشنهادی در، ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا. ۱۱۴
شکل (۴-۲۴): مقایسه نتایج چوپرا با دو روش پیشنهادی در، الف) ۱۱۵
شکل (۴-۲۴): مقایسه نتایج چوپرا با دو روش پیشنهادی در، ب) . ۱۱۵
شکل (۴-۲۴): مقایسه نتایج چوپرا با دو روش پیشنهادی در، ج) . ۱۱۶
شکل (۴-۲۵): مقایسه نتایج روابط (۴-۲۰) و (۴-۱۲۷)

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع دینامیکی، مدل ریاضی، زمین لرزه