روابط(۴-۴۳) و (۴-۴۵) در(t=0)، ب) sec Ts=1. ۷۷
شکل (۴-۱۲): مقایسه نتایج روابط(۴-۴۳) و (۴-۴۵) در(t=0)، ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا ۷۸
شکل (۴-۱۲): مقایسه نتایج روابط(۴-۴۳) و (۴-۴۵) در(t=0)، د) sec Ts=5. ۷۸
شکل (۴-۱۳): مقایسه نتایج روابط(۴-۵۰) و (۴-۱۰۶) در()، الف) sec Ts=0.1. ۹۲
شکل (۴-۱۳): مقایسه نتایج روابط(۴-۵۰) و

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد پولمن،، ۱۳۸۷)۱۶.، (اسلیپر، اگرچه،