فشار در سیال؛
لزجت سیال؛
بردار سرعت
m جرم سیال
v حجم سیال
کرنش حجمی سیال
K مدول بالک سیال
C سرعت امواج الاستیک در سیالات
پتانسیل

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع تفاوت های جنسیتی