سرعت
مولفه قائم شتاب
ضریب اثر جذب کف
q ضریب اثر جذب کف
شتاب وارده در یک نقطه از مرز
L طول محدودی از مخزن
h عمق مخزن
ضریب زلزله
g شتاب ثقل

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان دوره نوجوانی، اجتماعی شدن