زمین
پریود تحریک
فرکانس تحریک
فرکانس پایه مخزن
نسبت فرکانس تحریک به فرکانس پایه مخزن
جرم حجمی بتن
e مقدار خطا
مقدار ویژه
تابع بسل نوع اول

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد گردو، شیر.، اسپلیتس۱۵، پودینگ۱۶