زمین
پریود تحریک
فرکانس تحریک
فرکانس پایه مخزن
نسبت فرکانس تحریک به فرکانس پایه مخزن
جرم حجمی بتن
e مقدار خطا
مقدار ویژه
تابع بسل نوع اول

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع برودتی، به۴۰، ۲۵%، گرددشکل(۱-۲).در