تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا ۹۵
شکل (۴-۱۵): مقایسه نتایج روابط(۴-۵۰) و (۴-۱۰۶) در()، الف) sec Ts=0.1. ۹۵
شکل (۴-۱۵): مقایسه نتایج روابط(۴-۵۰) و (۴-۱۰۶) در()، ب) sec Ts=1. ۹۶
شکل (۴-۱۵): مقایسه نتایج روابط(۴-۵۰) و (۴-۱۰۶) در()،ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا ۹۶
شکل (۴-۱۶): مقایسه نتایج روابط (۴-۲۷) و (۴-۱۰۷) در()، الف)

مطلب مشابه :  مقاله درمورددانشگاه علوم پزشکی، علوم پزشکی، عوامل موثر