sec Ts=1. ۱۲۲
شکل (۴-۲۶): مقایسه نتایج روابط (۴-۲۰) و (۴-۱۲۷) در()، ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا ۱۲۲
شکل (۴-۲۷): مقایسه نتایج روابط (۴-۲۰) و (۴-۱۲۷) در()، الف) sec Ts=0.1. ۱۲۳
شکل (۴-۲۷): مقایسه نتایج روابط (۴-۲۰) و (۴-۱۲۷) در()، ب) sec Ts=1. ۱۲۳
شکل (۴-۲۷): مقایسه نتایج روابط (۴-۲۰) و (۴-۱۲۷) در()، ج) پریود تحریک

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع (۴-۱۰۶)، روابط(۴-۵۰)، در()،، (۴-۱۴):