اختصاری:

z , y , x محورها در مختصات کارتزین؛
w , v , u مولفه های بردار سرعت در امتداد محورهای z , y , x؛
t زمان؛
شتاب در امتداد محورهای z , y , x؛
جرم واحد حجم سیال؛
وزن واحد حجم سیال؛
فشار هیدرودینامیک؛
P:

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع انرژی مصرفی، بخش خانگی