سرعت به پیشرفتهای قابل توجهی دست یافت. این روشها میتوانند در کوتاه مدت نیاز به واریتههای۹ اصلاح شده و همچنین مواد ژنتیکی یکنواخت مورد نیاز در برنامههای هیبریداسیون۱۰ را فراهم کنند.
انتخاب تودهای دو نوع گزینش را دربر میگیرد :
۱-حذف تیپهای نامطلوب از یک مخلوط یا جمعیتهای متنوع و برداشت گیاهان باقیمانده به صورت مخلوط.

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع عملکرد جنسی