است که این مطلب خود بیان کننده جایگاه ویژه این محصول در استان میباشد. با توجه به اهمیت گیاه عدس، انجام اقدامات اصلاحی در آن امری بسیار مهم میباشد.

۱-۲-پرسش تحقیق
آیا امکان بررسی تنوع ژنتیکی تودههای بومی عدس استان خراسان شمالی با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR 14 وجود دارد؟
آیا در بین تودههای مورد بررسی تنوع ژنتیکی

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان هورمون رشد