نظر در برنامه اصلاحی بدست آورد (محمدی، ۱۳۸۱).
از عواملی که باعث ایجاد تنوع ژنتیکی میشوند میتوان، جهش، دورگگیری و وارد کردن ارقام را نام برد (قرنجیک، ۱۳۸۱). اصلاح نباتات و یا به گفته واویلوف، تکامل مصنوعی به دست بشر، همانند تکامل طبیعی، متکی به تنوع و انتخاب است (واویلوف، ۱۹۵۱)۲۰. لذا تنوع ژنتیکی از نیازهای اساسی پیشرفت در

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع در،، چوپرا، (۴-۲۳):، (۴-۲۲):