شیمیایی را کاهش میدهد (اسلیپر و پولمن, ۱۳۸۷).

۱-۷-تنوع ژنتیکی
۱-۷-۱-تنوع ژنتیکی و اهمیت مطالعه آن
یکی از نیازهای اولیهی اصلاح گونههای گیاهی، آگاهی از میزان تنوع ذخایر توارثی و روابط ژنتیکی بین آنها میباشد. تنوع ژنتیکی به عنوان مهمترین عامل بقاء موجودات از جمله گیاهان در برابر تغییرات شرایط محیطی و آفات است (بهرا و

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع ۷-۱۲، شته،، (اعتباریان،، ۱۳۷۶)