تضمین کند انجام شود (وب و هوتین، ۱۳۷۶).
از آنجا که تنوع، اساس هر برنامه اصلاحی است، به طوری که موفقیت یک برنامه اصلاحی به طبیعت و یا حجم و تنوع موجود در مواد ژنتیکی بستگی دارد. وجود حداکثر تنوع، بزرگترین شانس برای نائل شدن به موفقیت در گزینش محسوب میشود (میشرا و همکاران، ۲۰۰۷)۱۱. با توجه به این که ایران یکی از مراکز تنوع عدس

مطلب مشابه :  مقاله درمورد فتوولتائیک