همکاران، ۲۰۰۸)۱۹. تنوع ژنتیکی اصولا از عوامل ارثی ناشی میشود و به نسل بعد یا نتاج هم انتقال پیدا میکند. در مقابل تنوع ژنتیکی، تنوع محیطی قرار دارد که از عوامل محیطی منشا میگیرند. تنوع ژنتیکی ممکن است ساده باشد و به راحتی در دانه و گیاه مانند رنگ گل یا دانه و وجود یا عدم وجود ریشک در غلات مشاهده شود و یا اینکه تنوع ژنتیکی میتواند

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع ۴-۵-، اریفیس....................................................................................................................................................................................................۳۵، ،