وجود دارد؟

۱-۳-اهداف تحقیق
ارزیابی امکان استفاده از نشانگر مولکولی ISSR در بررسی تنوع ژنتیکی۱۵ عدس
بررسی تنوع ژنتیکی تودههای عدس مورد بررسی با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR
تعیین میزان فاصله ژنتیکی بین تودههای مورد بررسی و استفاده از اطلاعات به دست آمده در مراکز تحقیقاتی

۱-۴-فرضیهها:
تنوع ژنتیکی بین

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع سیستم تهویه مطبوع، رتبه بندی