اصلاح نباتات می باشد (رامانوجام و همکاران، ۱۹۷۴)۲۱.

۱-۷-۲-فرسایش ژنتیکی
از بین رفتن منابع ژنتیکی یا ذخایر توارثی را فرسایش ژنتیکی گویند (فارسی و باقری، ۱۳۸۳). امروزه ذخایر توارثی گیاهی مهمترین، پرارزشترین و حیاتیترین ذخایر منابع طبیعی بشر محسوب میگردند و ارزش مادی و معنوی آنها به هیچ عنوان با سایر ذخایر و منابع طبیعی قابل

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع ۴-۵-، اریفیس....................................................................................................................................................................................................۳۵، ،