اصلاحی بعدی بستگی به هیبریداسیون و انتخاب خواهد داشت. کلکسیونهایی برای حفاظت از ژرمپلاسم عدس در آمریکا، هندوستان و سوریه ایجاد شده و از این نظر که تنوع ژنتیکی مورد نیاز برنامههای اصلاحی هیبریداسیون را فراهم میکند ارزشمند است.
با استفاده از روشهای انتخاب تودهای۸ والدین خالص در داخل ژرمپلاسم یا نژادهای بومی میتوان به سهولت و

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهفیزیولوژی، آنتی اکسیدانت، بهبود عملکرد