پیچیده باشد و در صفات ارثی پیچیدهای مانند عملکرد و مقاومت به خشکی خود را بروز دهد. وجود تنوع ارثی برای بهنژادگر الزامی است و بدون آن اصلاح ژنتیکی دائمی امکان پذیر نیست (اسلیپر و پولمن، ۱۳۸۷). به طور کلی، تنوع و انتخاب دو اصل اساسی هر برنامه بهنژادی است و انجام انتخاب منوط به وجود تنوع مطلوب از حیث صفت مورد بررسی میباشد طی هزاران

مطلب مشابه :  مقاله درموردبیوتکنولوژی، تغییرات ساختاری، فرآورده های دارویی