نتایج روابط (۴-۲۷) و (۴-۱۳۴) و (۴-۱۳۶) برای ()، بر حسب فرکانس ۱۲۶
شکل (۴-۲۹): مقایسه نتایج و شرط مرزی سامرفیلد برای ()، بر حسب فرکانس ۱۲۹
شکل (۴-۳۰): مقایسه نتایج و شرط مرزی سامرفیلد برای ()، بر حسب فرکانس ۱۳۰

علائم اختصاری:

z , y , x محورها در مختصات

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع ۴-۶-، آزمایش..................................................................................................................................................................................................۳۷، ،