لزجت سیال؛
بردار سرعت
m جرم سیال
v حجم سیال
کرنش حجمی سیال
K مدول بالک سیال
C سرعت امواج الاستیک در سیالات
پتانسیل سرعت
مولفه قائم شتاب

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع bar، تحت‌فشار، کانتور، انژکتور