ضریب اثر جذب کف
q ضریب اثر جذب کف
شتاب وارده در یک نقطه از مرز
L طول محدودی از مخزن
h عمق مخزن
ضریب زلزله
g شتاب ثقل زمین
پریود تحریک

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع اختلال افسردگی اساسی، تفاوت های جنسیتی، اختلال افسردگی، افسردگی اساسی