نتایج روابط (۴-۲۰) و (۴-۱۲۷) در()، ب) sec Ts=1. ۱۲۰
شکل (۴-۲۵): مقایسه نتایج روابط (۴-۲۰) و (۴-۱۲۷) در()، ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا ۱۲۱
شکل (۴-۲۶): مقایسه نتایج روابط (۴-۲۰) و (۴-۱۲۷) در()، الف) sec Ts=0.1. ۱۲۱
شکل (۴-۲۶): مقایسه نتایج روابط (۴-۲۰) و (۴-۱۲۷) در()، ب) sec Ts=1. ۱۲۲
شکل (۴-۲۶): مقایسه نتایج روابط

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه دربارهمدل ریاضی