فرکانس تحریک
فرکانس پایه مخزن
نسبت فرکانس تحریک به فرکانس پایه مخزن
جرم حجمی بتن
e مقدار خطا
مقدار ویژه
تابع بسل نوع اول مرتبه صفر
شتاب زمین
(y) ?

مطلب مشابه :  مقاله درمورد ، [exp⁡((q(V_t+R_s، kT))-1]، (۳-۲)