فرکانس تحریک
فرکانس پایه مخزن
نسبت فرکانس تحریک به فرکانس پایه مخزن
جرم حجمی بتن
e مقدار خطا
مقدار ویژه
تابع بسل نوع اول مرتبه صفر
شتاب زمین
(y) ?

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع پاشش، ۴-۱۴-، s2b2، انژکتور