۹۵
شکل (۴-۱۵): مقایسه نتایج روابط(۴-۵۰) و (۴-۱۰۶) در()، الف) sec Ts=0.1. ۹۵
شکل (۴-۱۵): مقایسه نتایج روابط(۴-۵۰) و (۴-۱۰۶) در()، ب) sec Ts=1. ۹۶
شکل (۴-۱۵): مقایسه نتایج روابط(۴-۵۰) و (۴-۱۰۶) در()،ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا ۹۶
شکل (۴-۱۶): مقایسه نتایج روابط (۴-۲۷) و (۴-۱۰۷) در()، الف) sec Ts=0.1. ۹۸
شکل (۴-۱۶):

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درمورد میکروارگانیسم، ۲۰۰۸، لذیذ، آید،