مقایسه نتایج روابط (۴-۲۷) و (۴-۱۰۷) در()، ب) sec Ts=1. ۹۸
شکل (۴-۱۶): مقایسه نتایج روابط (۴-۲۷) و (۴-۱۰۷) در()،ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا ۹۹
شکل (۴-۱۷): مقایسه نتایج روابط (۴-۲۷) و (۴-۱۰۷) در()، الف) sec Ts=0.1. ۹۹
شکل (۴-۱۷): مقایسه نتایج روابط (۴-۲۷) و (۴-۱۰۷) در()، ب) sec Ts=1. ۱۰۰
شکل (۴-۱۷): مقایسه نتایج

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درباره تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک