ج) پریود تحریک نزدیک به رزونانس چوپرا. ۱۱۴
شکل (۴-۲۴): مقایسه نتایج چوپرا با دو روش پیشنهادی در، الف) ۱۱۵
شکل (۴-۲۴): مقایسه نتایج چوپرا با دو روش پیشنهادی در، ب) . ۱۱۵
شکل (۴-۲۴): مقایسه نتایج چوپرا با دو روش پیشنهادی در، ج) . ۱۱۶
شکل (۴-۲۵): مقایسه نتایج روابط (۴-۲۰) و (۴-۱۲۷) در()، الف) sec Ts=0.1. ۱۲۰
شکل (۴-۲۵): مقایسه

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع مدل ریاضی