بذوری مشاهده شد که در سطح شوری صفر میلی‌مول در لیتر قرار داشتند و مقدار آن برابر بود با 78/9 میلی‌گرم قند احیایی در یک گرم بذر که البته تفاوت معنی داری با سطح شوری 50 میلی‌مول بر لیتر نداشت. کمترین میزان قند احیایی در سطح شوری 250 میلی‌مول در لیتر نمک طعام مشاهده شد که میزان آن 95/7 میلیگرم در یک گرم بذر بوده است.
نمودار 4-12 اثر شوری بر روی میزان قند احیایی
*ستونهای دارای حروف مشابه اختلاف معنی داری ندارند (دانکن 5 درصد)
در مورد تأثیر ماده شیمیایی بر روی قند احیایی در بذر همانطور که در نمودار 4-13نشان داده شده، بالاترین میزان قند احیایی در زمانی مشاهده شده که بذور تحت تأثیر جیبرلیک اسید پرایمینگ قرار داشتند و مقدار آن برابر بود با 15/10 میلی‌گرم قند احیایی در یک گرم بذر اما این تیمار با بذوری که تحت تأثیر پرایمینگ قرار نداشتند از نظر میزان قند‌های احیایی تفاوت معنی داری نداشتند. کمترین میزان

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع ذخیرهسازی، میآید،، میباشند.، مستقل(شکلa)