را بعنوان یک ماده دلخواه برای بچه های در حال رشد و افرادیکه نیاز به افزایش وزن دارند، در می آورد.
به همین دلیل در بین افرادیکه نیاز به کاهش وزن دارند یا نمی خواهند اضافه وزن پیدا کنند مصرف آن باید تحت کنترل باشد. (دوگلاس، ۲۰۰۸ )
سازندگان بستنی اغلب احتیاج به اطلاعاتی در مورد ارزش غذایی موادی که می سازند دارند. بطور کلی میتوان

مطلب مشابه :  منابع مقاله با موضوع انتقال مالکیت، قواعد عمومی، قانون مدنی