نگهداری می گردند.(کریم، ۱۳۸۰)
بر طبق تقسیم بندی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بستنی ها به سه گروه زیر تقسیم می گردند:
– بستنی معمولی
– بستنی خامه ای
– بستنی میوه ای

ترکیبات موجود در هر یک از این گروه ها در جدول ( ۱-۱ ) آمده است .
جدول (۱-۱): ترکیبات بستنی های مختلف
مواد قوام دهنده
عصاره میوه طبیعی یا گوشت

مطلب مشابه :  مقاله درمورد فتوولتائیک