بعد در سال ۱۵۳۳ به فرانسه رسید، از این زمان بستنی در فرانسه توسعه پیدا کرد و وجود بستنی در سر هر سفره ای نشانه تشخص و بزرگی میزبان بوده است.
اولین مغازه بستنی سازی و بستنی فروشی در پاریس تاسیس گردید و بنام کافه پروکوپه۹ مشهور شد. در سال ۱۶۳۰ بستنی به کانادا و انگلستان رسید، سپس به آمریکا آمد. ( کریم ، ۱۳۸۰ )
ساخت بستنی بصورت

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان درباره حریم خصوصی، تجارت الکترونیک، خود تنظیمی