زده شده و موجب افزایش حجم۱۲ آن تا حدود ۱۰۰ درصد میگردد. بنابراین حجم بستنی معمولا دو برابر حجم مخلوط بستنی است.
محصول منجمد شده از فریزها به انواع مختلف دستگاههای پرکن با قالبها و
بسته بندی‎ ها هدایت شده و بصورت بستنی چوبی، لیوانی، قیفی یا مکعب مستطیل (با اندازه های ، و۱ لیتری) بسته بندی وسپس سخت شده و در سردخانه

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان ، این،، کند،، لوینسون