بعدها با افزودن ترکیبات شیر (شیر و خامه) و تخم مرغ این فرآورده مقبولیت بیشتری پیدا کرد.
امروزه بستنی هایی که منحصرا از فرآورده های شیر تهیه می شود و انواعی از بستنی شیری که به آن ها چربی نباتی اضافه می گردد مجموعا در حدود ۹۰-۸۰ درصد از تولید بستنی را در دنیا تشکیل می دهند.
ترکیب بستنی شامل چربی، مواد جامد غیرچربی، شکر و آب است

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع فتوولتائیک