بدون شک هدف از اجرای آموزش در سازمان‌ها، دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده است. این اهداف که ممکن است در بعضی از دوره‌ها نیز تغییر نماید، شکل دهنده محتوای دوره آموزشی است.

سازمان انتظار دارد پس از طی دوره توسط شرکت‌کنندگان، به این اهداف دست یابد. لذا میزان رسیدن به اهداف تعیین شده، سطح اثربخش بودن آموزش را مشخص می‌نماید. در ذیل به برخی از شاخصهای اثربخشی آموزش اشاره گردید:

  1. موفقیت شغلی فراگیر؛
  2. توانایی فراگیر در قبول مسئولیت‌های جدید؛
  3. موفقیت فراگیر در انتقال مطالب آموخته شده به محیط کار (همکاران)؛
  4. کاهش غیبت و جابجایی؛
  5. کاهش حوادث ناشی از کار؛
  6. افزایش تعداد پیشنهادها؛
  7. کاهش تخلف‌های کاری؛
  8. افزایش کیفیت خدمات؛
  9. افزایش رضایت شغلی کارکنان؛
  10. امکان جایگزین کردن متخصصین در شرایط اضطراری؛

ایجاد ثبات بیشتر در سازمان؛ کاهش میزان تفاوت‎ها و افزایش قدرت خودکاری

مطلب مشابه :  پوکه معدنی چیست؟