ریاضی زیادی برای توصیف منحنی غیر خطیI-V سلول خورشیدی ارائه شدهاند. که میتوان آنها را در دو مدل رایج یک دیودی و دو دیودی سلول خورشیدی محدود کرد. این دو مدل به علت سادگی و دقت بالا، نظر خیلی از محققان را جلب کردهاند و رایجترین مدلهای سلول خورشیدی هستند. در این پایان نامه نیز از این دو مدل استفاده شده است که در ادامه به معرفی هر

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع مصرف انرژی، تولید ناخالص داخلی، رقابت پذیری، یارانه انرژی