مستقل(شکلa) و سیستم متصل به شبکه(شکلb) میباشند. همانطوری که از نام سیستم مستقل بر میآید، این سیستم به صورت غیر وابسته به هر منبع قدرت دیگری عمل میکند. سیستم مستقل از شبکه معمولاً الکتریسیته بارهای اختصاصی را تأمین میکند. این سیستم که شامل تاسیسات ذخیرهسازی مثل باتری میباشد امکان برق رسانی در شب و یا در مواقعی که تابش آفتاب ضعیف

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان هیپوتالامیک، هالان۳۸،۱۹۸۰).، (کندال، تیروئید،