کدام از مدلها پرداخته خواهد شد.

۲-۵-۱ مدل دو دیودی
مدل مورد بررسی را با دو دیود در نظر میگیریم که در واقع این مدل همان طوری که در شکل ۲-۵ نشان داده شده است، مقاومتهای مختلف داخلی سلول فتوولتائیک را در بر میگیرد. این مدل شامل منبع جریان Iph میباشد که تبدیل انرژی تابشی را به جریان الکتریکی مدل میکند. مقاومت موازی Rsh

مطلب مشابه :  مقاله درموردنرم افزار، ارزیابی پایداری، حالت طبیعی