است را فراهم میکند. در مقابل سیستم موازی با شبکه به صورت موازی با شبکه توزیع برق عمل میکند. این سیستم میتواند انرژی الکتریکی را به شبکه تزریق و یا بارهایی که به شبکه متصل هستند را تغذیه کند.

شکل ۲-۲- a)دیاگرام سیستم فتوولتائیک مستقل از شبکه. b) دیاگرام سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه
همچنین میتوان برای بالا بردن

مطلب مشابه :  دانلود پایان نامه درباره، بالک، m، سیال؛