فتوولتائیک دیده میشود.
شکل۲-۴ مدلسازی یک سلول خورشیدی ایدهآل بوسیله یک منبع جریان (تولیدی از نور) موازی با یک دیود معکوس را نشان میدهد. ولی در عمل نتایج حاصل از آزمایش با این مدل به طور کامل مطابقت نمیکند. در نتیجه با تغییراتی در مدل واقعی از مدلهای ریاضی استفاده میکنیم.

شکل ۲-۴- مدل ایدهآل سلول خورشیدی
مدل های

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگانجبران خسارت، طلاق، جبران خسارات