قابلیت اطمینان شبکه از دیزل ژنراتور به عنوان سیستم پشتیبان و یا از ژنراتور بادی استفاده نمود. این سیستمها به سیستمهای هیبرید معروفند (شکل ۲-۳). سیستمهای هیبریدی میتوانند در هر دو حالت مستقل و متصل به شبکه عمل کنند. اما در حالت اول رایج تر میباشد.

شکل ۲-۳- دیاگرام سیستم هیبرید فتوولتائیک و ژنراتور پشتیبان

۲-۵-

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در موردآداب و رسوم، تقسیم بندی، نظم اجتماعی