گرفت. البته برخی اختراع سلول خورشیدی سیلیکونی با راندمان زیر ۱% را اولین بار در سال ۱۹۴۱ به Russell Ohl نسبت می دهند. سیر پیشرفت تحقیقات انجام شده بر روی سلولهای خورشیدی بعد از مقاله Einstein در زمینه اثر فتوالکتریک به طور مختصر در جدول ذیل آمده است: د۳۱۳
جدول۲-۱: سیر پیرفت تحقیقات در زمینه سلولهای خورشیدی
سال ۱۹۱۶
اثر

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان دانش آموزان دبیرستانی