در قرارداد پیش فروش ساختمان انتقال مالکیت در چه زمانی صورت می گیرد؟
۴- در صورت مطابقت نداشتن قرارداد پیش فروش ساختمان با هیچ یک از عقود فقهی و حقوقی،آیا می توان راه حلی را ارایه کرد؟

۱-۷ فرضیه تحقیق
۱- به نظر میرسد قرارداد پیش فروش ساختمان به لحاظ ماهیت غیر از عقد صلح،تحت هیچ یک از عقود معینه قرار نمیگیرد..
۲- با

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع قابلیت اطمینان، فتوولتائیک