انبوهسازان مسکن توسط شورای انقلاب به صورت ماده واحدهای تصویب شد که باتوجه به مختصر بودن آن و وارد نشدن در جزئیات ناکافی به نظر میرسد.
طبق قانون پیشفروش ساختمان و آیین نامه اجرایی آن تعاریفی در خصوص برخی از اصطلاحات آمده است که به شرح ذیل می باشد:

۱- پیشفروشنده: مالک رسمی زمین یا سرمایهگذار یا مستأجر
۲- مالک رسمی زمین:

مطلب مشابه :  مقاله درمورد ، Rs، Rsh، یافتهاند.