حقوقی در آن مشاهده میگردد که مباحث فراوانی را می طلبد و در این پایاننامه سعی شده درحدتوان به آنها پرداخته شود.
۱-۳ طرح مسئله
این پایاننامه برآن است که ضمن بررسی ماهیت فقهی و حقوقی مفهوم پیشفروش ساختمانهای درحال ساخت را تبیین نموده و بررسی نماید، چه اختلافاتی تاکنون دراین خصوص حادث گردیده و امکان چه اختلافاتی می باشد و در صورت

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع فتوولتائیک