بروز اختلاف قانون حاکم و مسائل فقهی مرتبط بر آن کدام است.
۱-۴ضرورت انجام تحقیق
ضمن بررسی و تحقیق مشاهده گردید که اختلافات زیادی در خصوص قراردادهای پیشفروش ساختمان حادث گردیده که اغلب آنها در خصوص نحوهی تحویل ملکف نحوه پرداخت ثمن معامله، کسری ملک پیشخریداریشده و از این قبیل بوده و حقیر برآن شدم تا ضمن بررسی این موضوع از جنبه

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان با موضوع در،، چوپرا، (۴-۲۴):، ۱۱۵