اختصاص می یابد.
۵- عملیات پی ساختمان: عملیاتی که پس از خاکبرداری و در اجرای پی ریزی (فوندانسیون) جهت استقرار ستونهای ساختمان یا دیوارهای باربر برروی پی انجام می گیرد و با پایان آن اجرای اسکلت ساختمان شروع میشود.
و از این قیبل تعاریف که البته جای عبارتی به عنوان “پیشخریدار” خالی میباشد که از نظر مؤلف تعریف شده است.
پیش خریدار:

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان ، این،، کند،، لوینسون