حقوق ایران مورد بحث قرار داده و سپس در فصل جداگانهای با عقود دیگر مقایسه نماییم.
در سال ۱۳۸۵توسط دولت پیشنویس “قانون پیشفروش ساختمان” تهیه و در روز یکشنبه ۱۲/۱۰/۸۹ در ۲۵ ماده و ۴ تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در تاریخ ۲۹/۱۰/۸۹ به تایید شورای نگهبان رسید و آیین نامه اجرایی آن نیز در ۲۲ ماده در سال ۱۳۹۳ توسط هیأت دولت

مطلب مشابه :  منابع مقاله با موضوع اسناد و املاک، ثبت اسناد، سند رسمی