تهیه و تنظیم گردیدهاست.
البته قوانین در خصوص ساختمان دارای پیشینهای نیز می باشد که اولین آنها به سال ۱۳۴۳ برمیگردد که قانون آپارتمانها مصوب ۱۳۴۳ بوده و در آن هیج بحثی از پیشفروش و وضعیت حقوقی آن نیامده است و شاید دلیل مبتلا نشدن جامعه آن روز با این مهم بوده است. همچنین در سال ۱۳۵۸ نیز لایحهای به منظور حمایت از خریداران و

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق در مورد ، ۱-حذف، تودهای، تیپهای