است. تعاریفی که بعضی از دانشمندان برای تبرید ارائه داده اند، در ذیل می آید: N.R.Sparks تبرید را به صورت زیر تعریف می کند.خارج کردن گرما به نحوی که در یک جسم یا در یک حجم دمائی کمتر از آنچه در شرایط عادی می داشت به وجود آید . یا آن طور که AShREA تبرید را تعریف می کنند
تبرید ، علم ایجاد یا حفظ دماهایی کمتر از دمای محیط کمتر از

مطلب مشابه :  مقاله درمورد فتوولتائیک