سرمایه گذاری در طرح های زیر بنایی کاهش خواهد یافت.
۶ روش تحقیق
روش تحقیق کلی این پروژه، روش تحقیق مطالعاتی است. حوزه جستجو، حوزه انرژی و ساختمان خصوصا حوزه مصرف انرژی در بخش تاسیسات کشور بوده و از مقالات مجله ای و کنفرانسی، گزارشهای پژوهشی و کاری (Working Paper, Research Report) استفاده شده است. مکان های جستجو شده کتابخانه

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان عوامل خطر