پیک بار سالیانه (در حدود ۶۰۰۰ مگاوات) در ماه‌های تابستان را بار سرمایشی تشکیل می‌دهد و پیک‌سایی آن بدون داشتن اطلاعات دقیق فنی و اقتصادی سیستم‌های سرمایشی ناممکن است. لذا این تحقیق با هدف مقایسه سیستم‌های برودتی تراکمی و جذبی از لحاظ فنی، اقتصادی و زیست محیطی و تاثیر شرایط بر تغییر اولویت انتخاب این سیستم‌ها به عنوان سیستم بهینه

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع ۴-۶-، آزمایش..................................................................................................................................................................................................۳۷، ،